22/07/2024

นราธิวาส-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ ก.ธ.จ.นราธิวาสประจำปีงบประมาณ 2565

นราธิวาส-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ ก.ธ.จ.นราธิวาสประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตว์ เพื่อความั่นคง มั่งคั่ง ชายแดนใต้ กิจกรรมสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อสร้างอาชีพ และวัสดุโรงเรือน ณ หมู่ที่ 7 บ้านพรุกาบแดง ต.ไพรวัลย์ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขต ต.พร่อน หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตว์ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ชายแดนใต้ กิจกรรมสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างอาชีพ หมู่ที่ 2 บ้านตะเซะ ต.บางนาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อเป็นการสอดส่องในนามของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตัวของคณะกรรมการฯมีการดำเนินการภายใต้กฎหมาย คือพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งทำหน้าที่ในการสอดส่องตามกฎหมายและให้ข้อเสนอแนะ สำหรับเป้าหมายในการลงพื้นที่ก็คือทำให้เกิดความโปร่งใส่ เกิดการมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน เกิดความถูกต้องตามกฎหมาย หลักคุณธรรม
ความรับผิดชอบสุดท้ายนั้นก็คือความคุ้มค่าตามงบประมาณโครงการต่างๆที่ทางภาครัฐได้จัดสรรลงมาจากเกิดความคุ้มค่าได้อย่างไร


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม