23/07/2024

จันทบุรี-องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จังหวัดจันทบุรี

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รับฟังการบรรยายสรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งพบปะรับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่จะต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามที่ราษฎรบ้านไทรนอง หมู่ที่ 15 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอพระราชทานโครงการฝายทดน้ำคลองไทรนอง เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร

กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2561ส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำในพื้นที่ได้ประมาณ 54,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วงหน้าแล้งสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้นประมาณ 55 ไร่ ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 40 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ , ด้านการเกษตร , ด้านสิ่งแวดล้อม , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านสาธารณสุข , ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา และด้านบูรณาการอื่น ๆ ซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างอเนกอนันต์ โอกาสนี้องคมนตรีได้แนะนำให้จังหวัดจันทบุรีและกรมชลประทานสร้างฝายทดน้ำในลำคลองเพิ่มขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น รวมทั้งการจัดสร้างแท้งน้ำขนาดใหญ่มีเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลบริเวณทำนบดินบ้านไทรนอง 2 เพื่อนำน้ำขึ้นไปเก็บแล้วใช้ระบบท่อส่งน้ำ ส่งน้ำไปให้เกษตรกรที่อยู่นอกโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรได้มากขึ้นและมีประโยชน์สูงสุดจากการใช้น้ำ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พิชชาภา เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม