เชียงใหม่ – รมช.ศึกษา ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า EFL Learning Centre “โครงการเทียบโอนหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนอกระบบไปยังสหรัฐอเมริกา”

เชียงใหม่ – รมช.ศึกษา ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า EFL Learning Centre “โครงการเทียบโอนหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนอกระบบไปยังสหรัฐอเมริกา”

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า EFL Learning Centre ใน “โครงการเทียบโอนหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนอกระบบไปยังสหรัฐอเมริกา”และ รับฟังปัญหา การต้องการความช่วยเหลือของครูและสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเชียงใหม่โดยมี นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ

ซึ่งดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ผู้บริหาร โรงเรียนอีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้รายงานความสำเร็จโครงการเทียบโอนหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนอกระบบไปยังสหรัฐอเมริกา ในการบรรลุความร่วมมือทางวิชาการกับ ระหว่าง EFL Learning Centre ประเทศไทย กับ Dr. David R. Black, Ph.D. ประธาน Dual Enrollment Consortium ซึ่งมีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือนี้ 3 แห่งได้แก่ Richard Bland College of William and Mary, Virginia Wesleyan University และ Lakeland University

โดยรับรองนักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษ EFL’s Level 3 เข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคะแนน IELTS หรือ TOEFL โดยอายุที่เริ่มเรียนได้คือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียน EFL’s Level 1, Level2, และ Level 3 หากม.3 น้องสามารถสอบผ่านEFL’s Level 3 นี้ได้ เมื่อน้องเริ่มเรียนม.4 ในโรงเรียนปกติของไทย น้องมีสิทธิลงทะเบียนเรียน Dual Enrollment Program เพื่อสะสมหน่วยกิตของชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยใน USA ตามโครงการนี้ได้ทันที โดยที่สะสมได้ปีละ 3 วิชา x 3 ปี

เมื่อน้องเรียนจบมัธยม 6 น้องจะได้รับสิทธิ Guaranteed Admission Agreement บินตรงต่อปี 2 ที่มหาวิทยาลัยใน USA ได้ทันทีที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งช่วยลดปัญหาความล้าของนักเรียนและค่าใช้จ่ายในการสอบ IELTS/TOEFL สำหรับผู้ที่วางแผนศึกษาต่อ USA โครงการเทียบโอนนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายการเรียนต่ออเมริกาได้หลักล้านบาท โดยโครงการนี้จะเริ่มต้นได้ครั้งแรกในประเทศไทยไม่เกินเดือนกันยายน 2565 ซึ่งทำให้เห็นว่าการขับเคลื่อนเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเทียบโอนจะช่วยลด pain points ของเด็กและผู้ปกครองได้อย่างมาก

ต่อมา นางพรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รายงานสภาพปัญหา และรายงานประเด็นการให้ความช่วยเหลือข้อห่วงใยที่เกี่ยวกับครูและสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบ และนอกระบบ ในคราวเดียวกัน ดร. ธนภัทร มั่นคง ประธานฝ่ายอาชีวศึกษาของสมาคมฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญในการขอย้ายกลับไปสังกัด สช. ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน ด้วย

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม