ชลบุรี: EEC ก้าวเข้าสู่ปีที่4 ก้าวไปด้วยกัน..กับการเติบโตที่ดีในทุกมิติ.. เดินหน้าต่อเนื่องสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน อีอีซี ผ่านคนทุกช่วงวัย

ชลบุรี: EEC ก้าวเข้าสู่ปีที่4 ก้าวไปด้วยกัน..กับการเติบโตที่ดีในทุกมิติ.. เดินหน้าต่อเนื่องสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน อีอีซี ผ่านคนทุกช่วงวัย

 


เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มค.65 ที่ผ่านมา ณ.เรือนคุณปู่ บ้านพูล @ พานทอง ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านพื้นที่และชุมชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ” สกพอ.เดินหน้าต่อเนื่องสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน อีอีซี ผ่านคนทุกช่วงวัย ” ลงพื้นที่และชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี เพื่อส่งมอบของที่ระลึกจากอีอีซี ให้กับ ผู้นำชุมชน พลังสตรี อีอีซี และคณะทำงานพื้นที่และชุมชนที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนอีอีซี ตลอด3ปีที่ผ่านมาและยังรับฟัง พูดคุยหารือแนวทางการขับเคลื่อนด้านพื้นที่และชุมชน EECกับการเติบโตที่ดีในทุกมิติ ในปี2565


ทั้งนี้ สกพอ.ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ อีอีซี ให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือ พี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วนใน อีอีซี จะต้องมีความเข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน อีอีซี ไปด้วยกันโดย สกพอ.ยังคงเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อน อีอีซี ผ่านกลุ่มคนทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา สกพอ.ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี ผ่านกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับเยาวชน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ระดับประถมศึกษา จัดค่ายเยาวชนอาสาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวด้านพฤกษศาสตร์ในอีอีซี ร่วมกับโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทัศนศึกษาด้านนวัตกรรมใน อีอีซี เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนา มีเยาวชนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน


ระดับมัธยมศึกษา จัดทำโครงการอีอีซี สแควร์ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562 เพื่อส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนระดับมัธยมศึกษา สู่การเป็นเยาวชนแกนนำ (EEC2 Young Leaders) สร้างทักษะการทำงาน เพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ อีอีซี ควบคู่ไปกับการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามีเยาวชนจังหวัดระยอง และชลบุรี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26โรงเรียน 104 คน
สำหรับปี 2565 จะขยายเครือข่ายเยาวชนมาจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ครอบคุมทั้ง 3 จังหวัดอีอีซี และกิจกรรม “EEC Dream Destination” ฝันของน้องในวันนี้ คือโลกแห่งความสำเร็จของ EEC ในวันหน้า โดยจัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้เยาวชนนำเสนอแนวคิดและสร้างสรรค์ผลงานในการยกระดับสินค้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับอนาคต สำหรับในปี 2564 มีโรงเรียนในพื้นที่ อีอีซี เข้าร่วมจำนวน 30 โรงเรียน ประกอบด้วยเยาวชนและครูกว่า 200 คน


ระดับมหาวิทยาลัย มีโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้บัณฑิตอาสาต้นแบบ ทำหน้าที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกทุกมิติในระดับอำเภอและชุมชนทั้งด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้บัณฑิตอาสาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เน้นการปฎิบัติในพื้นที่จริง ให้ผู้เรียนนำข้อมูลชุมชนมาศึกษาเป็นหัวข้องานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชนอย่างยั่งยืน


วัยผู้ใหญ่ และภาคส่วนต่างๆดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผัง อีอีซี หรือ พลังสตรี อีอีซี เพื่อให้สตรี ไดมีส่วนเฝ้าระวังการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในแผนผัง อีอีซี ควบคุมไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีสตรีเข้าร่วมเป็นพลังสตรี อีอีซี กว่า 600 คน
ร่วมกับกรมการปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อีอีซี ในการสร้างการรับรู้และประโยชน์เกี่ยวกับ อีอีซี ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นไปยังประชาชน ภายใต้โครงการ
EEC Tambon Mobile Team และจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง…
ทั้งนี้ นางสาว ทัศนีย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านพื้นที่และชุมชุน( อีอีซี) ยังกล่าวทิ้งท้ายก่อนที่จะเดินทางไป ต.เขาดินและต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ในปี 2565 นี้ ทุกภาคส่วน เร่งเดินหน้า ร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อก้าวไปด้วยกันกับการเติบโตที่ดีในทุกมิติ …..

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม