ปทุมธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔

ปทุมธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔
***********************

 


เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔) โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้


๑. รายงานผลมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม ในเรื่อง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการรณรงค์ เรื่องวินัยจราจร การสวมหมวกกันน็อคและการขับขี่ด้วยความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการส่งผลงานเข้ารับการประเมินเป็นชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕


๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี โดยมีโครงการ ๓๘๐โครงการ/กิจกรรม จาก ๕๔ หน่วยงาน ภายใต้แผนดังกล่าว โดยจะจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ ให้กรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป
๓. การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในรูปแบบออนไลน์ของจังหวัดปทุมธานีผ่านสื่อออนไลน์ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หรือ ร่วมสวดมนต์ ณ วัดใกล้บ้านโดยปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


๔. การณรงค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้คนในจังหวัดปทุมธานี ได้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โอมิครอน) ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เน้นย้ำเรื่องการจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีวัฒนธรรม ยังคงให้มีการจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมารตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม