เชียงใหม่-เปิดงาน Lanna Gastro Fest & MART 2021 (ชมคลิป)

เชียงใหม่-เปิดงาน Lanna Gastro Fest & MART 2021

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผนึกความร่วมมือของหลาย ภาคส่วน จัดกิจกรรม Lanna Gastro Fest & MART 2021 ภายใต้โครงการ Lanna Gastronomy ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายประสงค์  หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์  ดร. ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ  คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ณ โครงการ MORE SPACE เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2564 โดย

นายประสงค์  หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรม ทุกกิจกรรมจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการด้าน Lanna Gastronomy มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ต้นน้ำในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิตในระดับกลางน้ำ และการสร้างช่องทางออกสู่ตลาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ และที่น่าสนใจคือ สามารถต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมการกินขึ้นมาได้ในระดับปลายน้ำ ก่อให้เกิดการจ้างงาน เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของฝาก ของที่ระลึก กิจกรรมต่างๆ ก็จะตามมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการรวมไปถึงเกษตรกรผู้ผลิตต่างๆ อีกด้วย

เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผล กระทบต่อทุกภาคส่วน การดำเนินการโครงการ Lanna Gastronomy เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการสิ่งที่จะเกิดขึ้น และขอให้พัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เราได้มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรม Lanna Gastro Fest & MART 2021  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564 นี้ เป็นความร่วมมือและการดำเนินการของหลายฝ่าย โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ Lanna Gastronomy ในทุกๆ มิติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้มีความสุข ได้รับความรู้ ความสนุก และร่วมเป็นเครือข่ายของ  Lanna Gastronomy ที่เข้มแข็งต่อไป

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจาก ท่านพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ติดภารกิจได้มอบหมายให้ดิฉันมาร่วมงานที่มีความสำคัญและเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญด้านหนึ่งโดยเฉพาะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ หรือ LANNA Gastronomy Tourism

ก่อนหน้านี้ โครงการนี้เกิดจากการระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ต้องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤติโควิด-19 โดยนำเสนอของบประมาณจากรัฐผ่านจังหวัดเชียงใหม่และผ่านงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพและมีหน่วยงานร่วมบูรณาการคือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายคือจะทำให้ เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่โดดเด่นและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจนว่าจะมุ่งให้เกิด “แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ ใกล้บ้าน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่อย่างมีคุณค่าและสร้างรายได้สู่ชุมชน และมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ผ่านสถานการณ์ของผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ให้ลดลง

และถือว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร มีความสำคัญ 6 ประการ คือ 1. ทำให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น 2. เป็นองค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาดทางด้านการท่องเที่ยว 3. เป็นองค์ประกอบในด้านการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 4. เป็นส่วนสำคัญในการแข่งขันทางการตลาด 5. เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความเจริญทั้งระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 6. เป็นสินค้าและการบริการที่จําเป็นและสำคัญต่อนักท่องเที่ยว

ประการสำคัญ เชียงใหม่ยังมีจุดเด่นด้านการผลิตอาหารนอกจากภาคพืชเกษตรแล้ว เรายังโดดเด่นปศุสัตว์และการประมง เช่น  การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ไข่ไก่อารมณ์ดี และสุกร จึงต้องการพัฒนาให้มีความโดดเด่น มีคุณค่าทางโภชนาการ และสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงแนวโน้มการผลิตที่ใช้นวัตกรรมผลิตเนื้อจากพืช เพื่อสร้างวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับ และต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้สังคมเกษตรกรเกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ผ่านการแปรรูปโดยใช้เทคนิคที่สร้างสรรค์ ร้อยเรียงมาเป็นเมนูอาหารแสดงตัวตนสู่ผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ ต่อไป

 

วิภาดา/เชียงใหม่