กาฬสินธุ์ ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการติดตามมาตรการป้องกันโควิดโรงเรียนเอกชน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่เข้าติดตามการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมชื่นชมมาตรการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

 


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการการเรียนการสอน พร้อมติดตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์โรคโควิด-19 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซิสเตอร์วิภาภรณ์ ศรีวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชน คณะครู และนักเรียนรายงานมาตรการและให้การต้อนรับ


นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความเป็นห่วง และได้มอบนโยบายให้ตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และรับฟังปัญหาการจัดการเรียนการสอนทั้งของโรงเรียนรัฐ และเอกชน หลังจากการภาคเรียนที่ 1 ได้หยุดเรียนการสอนมายาวนาน และภาค 2 มีการเปิดเรียนออนไซด์ ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าวให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ทราบว่าโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้รับผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนต่างๆนำไปปฏิบัติอีกด้วย


บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ในภาคเรียนที่ 2 มีจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยทางโรงเรียนได้มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ และเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนก่อนเข้าประตูทางเข้าต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร จากนั้นจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ทางคณะครูจะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับ


บาทหลวงทินกรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้หน้าห้องก่อนเข้าเรียนทุกห้อง การจัดการเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้ หรือที่นั่ง โดยเว้นระยะห่าง แบ่งกลุ่มนักเรียน สลับกลุ่มกันมาเรียน 2 กลุ่ม คือเลขคี่ และเลขคู่ จำกัดนักเรียนไม่เกินห้องละ 25 คน พร้อมกำชับให้นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียน ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียนหลังใช้งานทุกครั้งทั้งนี้ในช่วงการรับประทานอาหารกลางวันเว้นระยะห่าง จัดสถานที่รับประทานอาหารตามที่กำหนด ช่วงก่อนเลิกเรียนครูจะให้คำแนะนำนักเรียนดูแลสุขภาพ และให้รีบกลับบ้าน ย้ำให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการและปลูกฝังวินัย เพื่อใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยปลอดโรค

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์