นราธิวาส-ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผอ.ศบค.ส่วนหน้าลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจ้งปัจจัยของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแก้ไขปัญหาโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นราธิวาส-ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผอ.ศบค.ส่วนหน้าลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจ้งปัจจัยของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแก้ไขปัญหาโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา ศปก.ศบค.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาสชั้น 5 โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ในที่ประชุมร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่จังหวัดภาคใต้เข้าประชุมผ่าน video conference โดยศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศบค. ส่วนหน้า จัดการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อชี้แจงปัจจัยของความสำเร็จในการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

ประเด็นการประชุมในวันนี้ประกอบไปด้วยเรื่อง เร่งรัดการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกันอย่างประสาน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง แต่ละหน่วยงานไม่ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของรัฐมากเกินความจำเป็น แต่ควรคิดมาตรการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชนให้มาก จึงได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการสรุปสถานการณ์ และข้อเสนอแนะ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล มีแนวโน้มลดลง ส่งจังหวัดสงขลา ยังทรงตัว ทุกจังหวัดจัดทำ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดอำเภอนำร่องการท่องเที่ยว

1. เน้นกำกับติดตามมาตรการ VUCA2. เฝ้าระหวังตรวจจับการระบาดในกิจกรรมรวมกลุ่ม3. โรงงานค้นหาเชิงรุกด้วย CCRT+ATK Screening4. เร่งรัดฉีดวัคซีนกลุ่ม 6085. สื่อสารป้องกันตนเองด้วย Universal Prevention ฝ่ายปกครอง/ผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้งทีมผู้ตรวจการ เพื่อควบคุมกำกับมาตรการ COVID-Free Setting ในพื้นที่ของตนเอง โดยอิงตามบริบทของพื้นที่ ฝ่ายความมั่นคง เน้นการเฝ้าระวังติดตามผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยเฉพาะตามแนวชายแดน การลักลอบเข้าเมือง รวมถึงการเฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อเฝ้าระวังเชื้อกลายพันธุ์ Omicron

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ กล่าวว่าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนโยบายการเปิดพรมแดน ในส่วนของประชาชนที่ยากที่สุดต้องอาศัยภาคประชาสังคม จากการประชุมทุกครั้งกรรมการทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คาดหวังว่าปีใหม่น่าจะมีของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เรียนไว้ว่า 16 ธันวาคม ที่ว่าเปิดประเทศได้ ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ วันนั้น ถ้าดีที่สุดก็เปิดพรมแดนไทย-มาเลเซีย แต่ดูจากสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่น่าจะได้เปิดประเทศ *ปัจจุบัน 4 จังหวัด สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เมื่อวันที่ 1 ได้ลดระดับจากสีแดงเข้มมาเป็นสีแดง ถ้าไม่มีเคอร์ฟิวแล้ว สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ 16 ธันวาคมน่าจะเป็นสีเหลือได้ จากแรงขับเคลื่อนปัจจุบันไปได้ถึงสีส้มแน่นอน แต่ความต้องการคือให้บางเมืองเป็นสีฟ้า

นอกจากนี้ได้กล่าวว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีห่วงใยในนโยบายว่าให้หาโอกาสมาเยี่ยมเยียนข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการได้พูดคุยกับรองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสก็พบว่า ทุกส่วนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนการควบคุมดูแล ไม่ให้โควิด 19 แพร่ระบาดไปมากกว่านี้ จากการประเมินสถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าก่อนปีใหม่น่าจะมีข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือต่อไปในเรื่องของมาตรการต่าง ๆ และการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม