เชียงใหม่-อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off ลดหมอกควันไฟป่า เน้นย้ำ 3 มาตรการแก้ไข โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

เชียงใหม่-อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off ลดหมอกควันไฟป่า เน้นย้ำ 3 มาตรการแก้ไข โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564 ที่บริเวณลานกิจกรรม เชิงวัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมี นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนและตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในเขต อ.เมือง กิจกรรมสาธิตการดับไฟป่า รวมไปถึงการจัดทำแนวกันไฟ ระยะทางรวมกว่า 5,500 เมตร


ทางด้าน นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา จ.เชียงใหม่ ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะในห้วงเดือน ม.ค.-เม.ย.ของทุกปี จะมีสภาพหมอกควันปกคลุมไปทั่ว ทำให้คุณภาพอากาศในห้วงเวลาดังกล่าว อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมไปถึงยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น จ.เชียงใหม่ จึงมีการประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้แต่ละอำเภอ ได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จัดทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อม ป้องกันเฝ้าระวัง และติดตามดูแลไม่ให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อ.เมือง ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าอย่างยั่งยืน


ด้าน นายธนวัฒน์ ยอดใจ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ ได้มีประกาศเรื่องกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่ จึงประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของ จ.เชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยทาง อ.เมือง และ ทม.แม่เหียะ ได้ขานรันโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้กำหนดเป็น 3 มาตรการคือ
1.มาตรการเตรียมการและป้องกัน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดึงฟืนออกจากไฟ โดยดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ บริหารจัดการชิงเผา และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ ซึ่งทาง อ.เมือง โดยท้องที่ ท้องถิ่น ทั้ง 9 ตำบล รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย จะดำเนิน Kick Off รณรงค์การงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ซึ่งดำเนินการในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ เชิงวัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกช่องทาง


2.มาตรการรับมือ (ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2565) ซึ่งจะกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดึงไฟจากใจคน ด้วยการจัดชุดลาดตะเวน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันที ในเวลาอันรวดเร็วหากเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3.มาตรการสร้างความยั่งยืน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป) ภายใต้ยุทธศาสตร์ ควบคุมไฟป่าอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน และแสวงหาองค์กรภาคประชาชน นักธุรกิจ มาร่วมกันดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ เสริมสร้างการปลูกป่าในใจคน สร้างชุมชนปลอดการเผาเพื่อความยั่งยืนต่อไป

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม