เชียงใหม่-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Northern Long Stay Fair 2021 กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (ชมคลิป)

เชียงใหม่-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Northern Long Stay Fair 2021 กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ลำพูนและ แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Northern Long Stay Fair 2021 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ที่ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางด้านวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา รวมถึงอัธยาศัยของคนในพื้นที่ ถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯและมีนักท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ถือได้ว่ามีความสำคัญและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถขับเคลื่อนไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคได้ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ซึ่งการให้บริการการท่องเที่ยวแบบพักระยะยาว Long Stay นี้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยววิธีการหนึ่ง ที่สามารถส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมตลอดปีเมื่อการท่องเที่ยวสามารถให้บริการได้ การจ้างงาน ก็เกิดขึ้น สินค้าทางการเกษตร ของฝาก ของที่ระลึกกิจกรรมต่างๆก็จะตามมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนการดำเนินโครงการ Long stay อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวแบบ Long stay มากยิ่งขึ้น

ด้านนางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางด้านวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา รวมถึงอัธยาศัยของคนในพื้นที่ ถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯและมีนักท่องเที่ยวแบบ Long Stay โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่เกษียณอายุมากกว่า 50,000 คน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้สูงอายุจากประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ อังกฤษ ออสเตรเลียเยอรมัน แคนนาดา และเนเธอร์แลนด์ สนใจมาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง โดยรายได้ของชาวต่างประเทศต่อเดือนที่มาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่จะอยู่ในช่วง 75,000- 100,000 บาทต่อคนต่อเดือน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาวต่างประเทศทั้งชาวญี่ปุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและชาวตะวันตกมีความสนใจที่จะมาพำนักระยะยาวในเชียงใหม่สูงซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ การดำเนินโครงการ Long stay อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวแบบ Long stay มากยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรม Northern Long Stay Fair 2021 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Long Stay ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาว กลุ่มเป้าหมายใหม่ ในทางประเทศกลุ่มตะวันตก (สหรัฐ และยุโรป) และจีนต่อไป

พัฒนชัย/เชียงใหม่ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม