จ.เพชรบูรณ์ ชื่นชม ๓ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ต่อยอดสู่ชุมชนสร้างรายได้

จ.เพชรบูรณ์ ชื่นชม ๓ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ต่อยอดสู่ชุมชนสร้างรายได้

 

ที่ห้องประชุมเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๕ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัล ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้แก่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด โดยพิจารณาชุมชนที่มีเสน่ห์ และความงดงามของวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นชุมชนที่ใช้พลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความสำเร็จ จำนวน ๓ ชุมชน ประกอบด้วย


๑) ชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนาราม ตำบลศรีเทพ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระครูสีลพัชโรภาส เจ้าอาวาสวัดบึงศรีเทพรัตนาราม
๒) ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระครูพัชรคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว และเจ้าอาวาสวัดโคกมน
๓) ชุมชนคุณธรรมบ้านนายม (วัดเสาธงทอง) ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระมหาจักรพันธ์ เมตฺติโก เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก เขต ๒ และเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง


โดย นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในการนี้ชุมชน ยลวิถีต้นแบบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำสินค้าชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่าย บริเวณหน้าห้องประชุมเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๕ ประกอบด้วย ข้าวหลามน้ำหนาว กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ ผ้าขาวม้า กาแฟน้ำหนาว หมวกจากต้นกก ตะกร้าไม้ไผ่ กาแฟเมนูป่าช้าคาเฟ่ และละมุดพระยาฉัททันต์ ซึ่งมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน จำนวน ๑๔,๖๐๐ บาท สำหรับ ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมซน ท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อร่วม “พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม