ลำพูน – กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. มอบใบประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. มอบใบประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อเป็นการขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานนะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย
1. สื่อมวลชนประเภท สถานีโทรทัศน์ ดีเด่น ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
2. สื่อมวลชนประเภท วิทยุ ดีเด่น ได้แก่ นายเสน่ห์ จินาจันทร์ จาก สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
3. สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ นายชาญฤทธิ์ มณีจอม หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จังหวัดลำพูน
4. สื่อมวลชนประเภท โซเชียลมีเดีย (Social Media) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
4.1 นายอานนท์ บุญมาตุ้ย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
4.2 นายวีรยุทธ ชนกล้าหาญ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.)
จังหวัดลำพูน
4.3 นางสาวกรรณิการ์ วิจิตรสกลการ หนังสือพิมพ์ข่าว 4 เหล่าทัพ

โดยมี พันเอก มงคล ปาคำมา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน(รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.)) หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ

พันโท สิงห์ทร เทพมาลัย หัวหน้าฝ่ายกิจการมวลชนฯ กล่าวว่า ด้วยศูนย์ส่งเสริมปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 3 และกอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ในห้วงที่ผ่านมาสื่อมวลชนได้ร่วมกันเผยแพร่ ข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดลำพูน ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ ตามนโยบายของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 อย่างกว้างขวาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน และศูนย์ส่งเสริมปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จำนวน 4 ประเภท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ได้กรุณาเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม