อบจ.ระยอง ผนึกกำลัง ศธจ.ขับเคลื่อนการศึกษา สร้างกลไก RILA สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย พัฒนาสู่ระยองเมืองน่าอยู่ (มีคลิป)

อบจ.ระยอง ผนึกกำลัง ศธจ.ขับเคลื่อนการศึกษา สร้างกลไก RILA สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย พัฒนาสู่ระยองเมืองน่าอยู่

 

เมื่อวันที่​ 27 พ.ย.2564 ที่อาคารฝึกอบรม​ ศูนย์​บริการ​การ​พัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย​ ต.แม่น้ำคู้​ อ.ปลวกแดง​ จ.ระยอง​ อบจ.ระยอง​ ได้ร่วมกับ ศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​ ได้เปิดเวทีประกาศยุทธศาสตร์​การขับเคลื่อน​การศึกษา​สู่ระยองเมืองน่าอยู่​ร่วมกัน​ มีนายชาญนะ​ เอี่ยมแสง​ ผวจ.ระยอง​ นายปิยะ​ ปิตุเตชะ​ นายก​ อบจ.ระยอง​ และสิบโทไชยยัณต์ เกิดเหมาะ​ ศึก​ษาธิการจังหวัด​ระยอง​ ร่วมกันประกาศ​การขับเคลื่อนการศึกษา​ดังกล่าว​ โดยมี คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช รมช.ศึกษา​ธิการ​ และนายสาธิต​ ปิตุเตชะ​ รมช.สาธารณสุข​ ร่วมเป็นสักขีพยาน​ และร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง​ “มุมมองการขับเคลื่อน​พื้นที่นวัตกรรม​การศึกษา​สู่จังหวัดจัดการศึกษา​ด้วยตัวเอง”

จังหวัดระยอง ผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สนับสนุนงานการด้านศึกษา ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารจัดการด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ของสภานโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนยีและวิจัย ในการดำเนินการทำวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง โดยประกาศจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (Rayong Inclusive Learning Academy หรือเรียกโดยย่อว่า สถาบัน RILA ภายใต้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดการทำงานเพื่อการพัฒนาการศึกษาตามบริบทจังหวัดระยอง พัฒนาระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่การเป็นจังหวัดจัดการศึกษาด้วยตนเอง แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองและกรอบหลักสูตรจังหวัดระยอง


Rayong MARCO เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดระยอง สำหรับคนทุกช่วงวัยที่ตอบโจทย์
บริบทระยอง เท่าเทียม ทั่วถึง เท่าทัน สมดุล ร่วมสร้างระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นต้นแบบในการผลิตพัฒนา
กำลังคนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้


๑) ประกาศขยายเวลาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ไปสิ้นสุดในปี ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ๒) ประกาศแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ๓) ประกาศจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง เป็นกลไกการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยอง ๔) ประกาศแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดระยองด้วยสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง ในการสร้างเมืองระยองน่าอยู่ สู่การเป็นจังหวัดจัดการศึกษาด้วยตนเอง โดยการจัดงานในวันนี้กำหนดการจัดงานเป็น ๒ รูปแบบคือ การจัดงานให้ประชุมสำหรับ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง และดำเนินการถ่ายทอดสด ผ่านระบบออนไลน์ไปยัง หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดระยอง จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง ๗ จังหวัด และสถนศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัด ขอขอบคุณพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษาภายใต้แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาสู่การสร้างระยองเมืองน่าอยู่

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม