สระบุรี/สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา (ชมคลิป)

สระบุรี/สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา

วันนี้( 25 พฤศจิกายน 2564) ณ ค่ายถูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โดยนายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรี และคณะทำงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รายงานว่า

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และจะขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ


สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด 74 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 148 คน แบ่งการฝึกอบรมฯ ออกเป็น 3 รุ่น โดยทั้ง 3รุ่น จัดฝึกอบรมแบบไป – กลับ ๓ วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) รุ่นที่ 1 จำนวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 52 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 – 26, 29 พฤศจิกายน 2564 รุ่นที่ 2จำนวน 24 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 48 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 รุ่นที่ 3 จำนวน 24 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 48 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม