ชุมพร -จัดงานเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564

ชุมพร -จัดงานเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมรกตทวิน  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแกผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกับนายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร นางสาวประดับ ชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพร นายนักรบ ณ ถลางนายอำเภอเมืองชุมพร พ.ต.ท.ชนะภัย บุนนาค สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในวันนี้

นางสาวประดับ ชูดำกล่าวว่า การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เรียกว่า”เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน” เป็น”ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” กองทุนละ 8,000 บาท มีพระประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และ ชุมชน พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีคณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกแกนนำพลังแผ่นดินขับเคลื่อนการดำเนินงาน สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดชุมพรได้ดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 -พ.ศ.2563 ปัจจุบันมีจำนวนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้น  277 หมู่บ้าน และชุมชน  และในปี2564 ได้มีการเตรียมความพร้อมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 8 หมู่บ้าน และเนื่องในวันที่25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จึงได้ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 โดนมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้มีความเสียสละ รับผิดชอบต่อส่วนร่วม และรวมมือกัน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ให้ปลอดภัยจากภัยยาเสพติด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร  กล่าว เป็นกิจกรรมสำคัญในการ เทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชน รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับแกนนำทุกหมู่บ้านได้เห็นความสำคัญของการรวมพลังชุมชนพลังแผ่นดิน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และชุมชน ตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มุ่งเน้นการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวทางสันติวิธี สร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม