ชุมพร – โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

ชุมพร – โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาเป็นประธาน กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” พร้อมด้วย นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร  ท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผู้สื่อข่าว และท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

ประมูล อุ่นเรือน กล่าว่า ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศ โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00น. การได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่ซึ่งมีสาระสำคัญโดยรวมคือให้มีสมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน(จากเดิมเขตละสองคน) จากการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน1,180 คนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 99 คน  รวมทังดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนชาวจังหวัดชุมพรได้รับทราบโดนทั่วถึงในทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดชุมพรช่วยกระตุ้นให้ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรตื่นตัวที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564จึงได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งโดยจัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(BIG DAY) ในครั้งนี้

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร  กล่าว การจักทำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะให้ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00น. ให้มากที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(BIG DAY) จะเป็นสื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดชุมพร ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดชุมพรและขอขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

ธนากร โกศลเมธีรายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม