สมุทรปราการ-เปิดตัวพรรคการเมือง มติเอกฉันท์ ”มนัส โกศล” นั่งหัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ ชูนโยบายปฎิรูปด้านแรงงาน ลั่น พรรคมีความพร้อม

สมุทรปราการ-เปิดตัวพรรคการเมือง มติเอกฉันท์ ”มนัส โกศล” นั่งหัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ ชูนโยบายปฎิรูปด้านแรงงาน ลั่น พรรคมีความพร้อม

 

 


ที่ภายในห้องจัดเลี้ยง ร้านอาหารครัวบุญเลิศ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้มีการเปิดประชุมเพื่อดำเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองภายใต้ชื่อ พรรคแรงงานสร้างชาติ โดยมีนโยบายคือ “มุ่งมั่นพัฒนา สร้างชาติอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งเสนอชื่อตั้งหัวหน้าพรรค-รองหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการ

โดย คณะสมาชิกพรรคมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เสนอชื่อนายมนัส โกศล นั่งหัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ พร้อมเสนอชื่อนายธนกิจ สาโสภา เป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 1 นายปัญญา วันดี เป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 2 นายประกาย วิเศษวิสัย เป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 3 นายภาคภูมิ สุกใส เป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 4 อีกทั้ง ได้มีการเสนอรายชื่อเลขาธิการพรรคตามลำดับ ได้แก่

นายวสันต์ พานเงิน เลขาธิการพรรค นายนภา วันดี รองเลขาธิการพรรค นายประทีป โมวพรหมานุช เหรัญญิกพรรค นายสายัณห์ เซ็งทรัพย์ ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค นายนิกรณ์ ไผ่ตระกูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายสมทรง การงาน ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค นายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์ โฆษกพรรค นายภานุ กล่อมจิตร์ รองโฆษกพรรค นายสุรเดช ลาชุม นายอัมพร ใหญ่จันทึก นายสุรพงษ์ พรมทะนา นายสัญชัย ธงวิลัย นางสาวบุญเรือน ฤกษ์นาวา และนายสมศักดิ์ วิชุพงษ์ เป็นกรรมการบริหารพรรค รวม 19 รายชื่อ ตามลำดับ

นายมนัส โกศล กล่าวว่า พรรคแรงงานสร้างชาติมีความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายพรรค ชูนโยบายขับเคลื่อนสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง ปฎิรูปประกันสังคม ปรับปรุงกฎหมายแรงงาน พร้อมส่งเสริมการศึกษา การสร้างอาชีพ และส่งเสริมการจ้างงานตลอดจนมิติด้านอื่นๆ อีกทั้ง สมาชิกพรรคแรงงานสร้างชาติล้วนเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีทั้งผู้นำแรงงาน นักกฎหมาย นักวิชาการ และพร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน และประชาชนผู้ใช้แรงงานตลอดจนพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน