นราธิวาส-สช.นราธิวาส จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายเเดนภาคใต้

นราธิวาส-สช.นราธิวาส จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายเเดนภาคใต้

 

ที่ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม

เลขาธิการ กช. กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า การประชุมฯในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ติดตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (i-NET) แผนงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เเละติดตามภาพรวมการฉีดวัคซีนของ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ทางด้าน นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ภาพรวมการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวมเข็มที่ 1 ฉีดเเล้ว 5,163 คน คิดเป็นร้อยละ 92% ยังไม่ได้ฉีด 425 คน คิดเป็นร้อยละ 8% เเละนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ภาพรวมเข็มที่ 1 ฉีดเเล้ว 19,566 คน คิดเป็นร้อยละ 44% ยังไม่ได้ฉีด 15,166 คน คิดเป็นร้อยละ 56% ในส่วนของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการวางแผนการฉีดวัคซีนเชิงรุก โดยเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ มาให้ความรู้ที่ถูกต้องเเละบริการฉีดวัคซีนในโรงเรียน ให้เเก่นักเรียน ผู้บริหาร เเละผู้ปกครอง พร้อมกำชับให้ผู้บริหารเร่งรัฐการฉีดวัคซีนให้ได้มากเเละเร็วที่สุด เพื่อให้โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนแบบ On-site โดยเร็ว

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส