เชียงใหม่-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา“งานผางประทีปบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่” (ชมคลิป)

เชียงใหม่-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา“งานผางประทีปบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่”

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “งานผางประทีปบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่” พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน )หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ณ สวนสาธารณะตลาดต้นลำไย ติดกับลำน้ำแม่ปิง

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการจ้างงาน การเติบโตของสินค้าทางการเกษตร ของฝาก ของที่ระลึก กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆก็จะตามมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้นในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดประเทศและรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างเต็มรูปแบบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลยี่เป็ง สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นางกัญญ์ชลา  สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง  และแม่ฮ่องสอน) เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา ที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่า มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว  ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น

ดังนั้น ท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มภาคจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ร่วมกันจัดงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา“งานผางประทีปบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนสาธารณะตลาดต้นลำไย ติดกับลำน้ำแม่ปิง

ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกของกลุ่มจังหวัด และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมมากมาย เช่น การสาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การทำผางประทีป การทำโคมไฟล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดแสดงผลงานศิลปะ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า

สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานนี้ คือ การจุดผางประทีป เพื่อขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวล้านนาที่ปฏิบัติกันเป็นประจำในช่วงเทศกาลยี่เป็ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด โครงการจะได้ดำเนินการจัดอีก 2 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและลำพูน ในลำดับต่อไป

โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงบันทึกรับรองตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม

 

วิภาดา/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม