ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 – 2570

ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 – 2570

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดทิศทาง การดำเนินงานไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อการทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ได้แก่ ผู้แทน สสส. สภาเกษตรกรแห่งชาติ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย สหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ การประชุมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564

ข่าวที่น่าติดตาม