ลำปาง – รองพ่อเมืองเปิด klCk 0FFอสม.,อพม.ค้นหาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุด ATk พื้นที่ ทต.เมืองพิชัยเตรียมเปิดประเทศ

ลำปาง – รองพ่อเมืองเปิด klCk 0FFอสม.,อพม.ค้นหาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุด ATk พื้นที่ ทต.เมืองพิชัยเตรียมเปิดประเทศ

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ .ห้องประชุมเทศบาลเมืองพิชัย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดklCk oFFอสม./อพม.ระดมตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุด ทดสอบ ATk พื้นที่เทศบาลเมืองพิชัยภายใต้โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยใช้ชุดทดสอบ ATK ตามที่รัฐบาลให้วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ประเทศไทยจะเปิดประเทศ ตามแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว แต่อย่างไรก็ตามการป้องกันตนเองตามมาตรการ D H M T T ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนัก และป้องกันตัวเองอย่างจริงจัง ใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (NEW NORMAL) ที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 คือ

ต้องใช้ชีวิตประจำวัน โดยลดการสร้างพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด-19 นอกจากนั้นการสร้างมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ป่วยในหมู่บ้าน ชุมชน และกลุ่มพื้นที่เฉพาะต่าง ๆ ให้ค้นหาความเสี่ยงด้วยความรวดเร็ว สามารถแยกผู้ติดเชื้อออกจากพื้นที่เพื่อรับการรักษา ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายใน หมู่บ้าน ชุมชน และกลุ่มพื้นที่เฉพาะต่างๆ โดยมีนายอำเภอเมืองลำปางหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/ท้องถิ่น ท้องที่ร่วมเป็นเกียรติ ในครั้งนี้ ในการนี้นาย สองเมิองวงศ์ไชย นายกเทศมนตรีพิชัย้กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นกลไกสำคัญที่จะส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเอง อีกด้วยในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้อบรมจำนวน 30 คน โดยมีภาคีอาสาสมัครสาธารณสุข /อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนและทีมวิทยากรสาธาสุขจังหวัด ,

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มาจัดการอบรมให้ความรู้ประโยชน์ในการใช่เครื่องมือในการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศเพื่อความปลอดภัยประชาชน นักท่องเที่ยวในการตรวจชุดATK นอกจากนั้นการสร้างมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ป่วยในหมู่บ้าน ชุมชน และกลุ่มพื้นที่ต่าง ๆ ให้ค้นหาความเสี่ยงด้วยความรวดเร็ว สามารถแยกผู้ติดเชื้อออกจากพื้นที่เพื่อรับการรักษา ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายใน หมู่บ้าน ชุมชน และกลุ่มพื้นที่เฉพาะต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นกลไกสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และใช้ชุดทดสอบ ATK อย่างถูกต้อง เพื่อให้จังหวัดลำปางมีความปลอดภัยความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด- ที่จะเข้าเมืองปลอดภัยท่องเที่ยวต่อไป
“ลำปาง เมืองปลายทางฝัน”

 

ปฏิญญา เรือนงาม

ข่าวที่น่าติดตาม