นราธิวาส-พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสจับมือศึกษาธิการจังหวัดยกระดับช่างแอร์คุณภาพ สร้างอาชีพ สร้างอนาครายได้ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

นราธิวาส-พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสจับมือศึกษาธิการจังหวัดยกระดับช่างแอร์คุณภาพ สร้างอาชีพ สร้างอนาครายได้ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เปิดฝึกยกระดับฝีมือตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาส งบประมาณรายจ่ายกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 10 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2564 ณ อาคารฝึกปฏิบัติช่างเครื่องปรับอากาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดเผยว่า หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เป็นหลักสูตร 60 ชั่วโมง (10 วัน) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ความปลอดภัยในการทำงานช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้ากับงานช่างเครื่องปรับอากาศ งานต่อสายไฟฟ้า งานจัดเก็บท่อที่ใช้ในงานเครื่องปรับอากาศ การตัด การต่อ การขยาย การบานแฟร์ การตัดท่อ การเชื่อมก๊าซในลักษณะท่อทองแดงกับท่อทองแดง หรือในลักษณะท่อทองแดงกับท่อทองเหลือง การเชื่อมท่อผ่านก๊าซไนโตรเจน เครื่องมือที่ใช้กับวงจรน้ำยา เครื่องกักเก็บ เครื่องชั่ง เครื่องตรวจรอยรั่ว เกจจัดความดัน เครื่องวัดอุณภูมิ เครื่องมือทางไฟฟ้า

หลักการทำความเย็นและสภาวะการปรับอากาศ สารทำความเย็น ส่วนประกอบของระบบทำความเย็นแบบอัดไอ การใช้งานคอมเพรสเซอร์ คอนเด็นเซอร์ อีวาพอเรเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการติดตั้งและทดสอบ การบำรุงรักษา การวิเคราะห์อาการซับซ้อนและซ่อมแก้ไข ผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือจะได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ทั้งนี้ ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถเดินและติดตั้งท่อสารทำความเย็น ท่อน้ำทิ้งและต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ และกฎหมายกำหนดให้ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 440 บาท (สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนราธิวาสที่กำหนดไว้เพียงวันละ 313 บาท)

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม