จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ผ่านระบบซูม

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ผ่านระบบซูม

 

วันนี้ ( 26 ต.ค.64 ) ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ผ่านระบบ Zoom ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พร้อมแนะนำ คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่สอบถาม อาทิ ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการปฏิรูปประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา

/ แนวทางของจังหวัดในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่จะทำให้ส่วนราชการภายในจังหวัดมีการบูรณาการการปฏิบัติในการดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกัน / ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัด ที่ประชุมได้มีการนำเสนอสรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการปี พ.ศ.2563 และความคืบหน้าของโครงการ ปี พ.ศ.264 จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง / ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน / ด้านพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ / ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม / ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร และ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม