กระบี่-ภาคการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ศึกษา วิจัย ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ชมคลิป)

กระบี่-ภาคการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ศึกษา วิจัย ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกี้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นางสาวจรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นางสาว วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยว ชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่รองรับการท่องเที่ยว ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดกระบี่


รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่าคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ โดยมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งด้านการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ภาคการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดกระบี่ ร่วมกันทำข้อตกลงเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การจัดอบรมเผยแพร่วิซาการ เทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยให้แก่สมาชิก มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ( เริ่มตั้งแต่ปี 2564-2569 )


นางสาว วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวแบบชุมชน ซึ่งชาวบ้านมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นทีมีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมและประเพณี แต่ทุกคนต้องร่วมกันรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีที่สุด ไม่กระทบต่อการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวต้องตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วย จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมาก ก็จะมีผลกระทบตาม มาดังนั้นการศึกษา วิจัย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนตลอดไป…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม