ผู้ประกันตนมาตรา 40ป่วย COVD-19สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีสิทธิได้รับ

ผู้ประกันตนมาตรา 40ป่วย COVD-19สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีสิทธิได้รับ

1. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในในโรงพยาบาล /โรงพยาบาลสนาม /Hospitel ตั้งแต่1วันขึ้นไป

2. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีมีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวที่บ้าน (Home lsolation) หรือแยกกับตัวในชุมชน (communtiy lsolation) ตั้งแต่3วันขึ้นไป

3. เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท (เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่1และ2) กรณีที่ไม่ได้ เข้ารับการรักษาตัวประเภทผู้ป่วยในและไม่ได้มีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวโดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วสามในสี่เดือนก่อนเดือนที่จะประสบอันตราย/เจ็บป่วย

ข่าวที่น่าติดตาม