ชุมพร – โครงการมหกรรมสตรีไทยร่วมสืบสารอนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทยใส่ผ้าไทยเป็นวิถีชีวิต รุ่น 2

ชุมพร – โครงการมหกรรมสตรีไทยร่วมสืบสารอนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทยใส่ผ้าไทยเป็นวิถีชีวิต

การจัดมหกรรมสตรีไทยร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย  ใส่ผ้าไทยเป็นวิถีชีวิต  วันที่  19 – 20 ตุลาคม  2564  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายผ้าไทย  งานจัด 2 วัน  2 รุ่น  วันละรุ่น

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น  นางสาวประดับ  ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดมหกรรมสตรีไทยร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย  ใส่ผ้าไทยเป็นวิถีชีวิต  อำเภอเมืองอยู่รุ่นที่  2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  50  คน   จัดกิจกรรมโดยชุดการแสดงจากผู้แทนอำเภอ การมอบโล่สตรีดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์และมอบรางวัลแก่สตรีแต่งกายผ้าไทยสวยงาม พร้อมกับการจัดเวธีเสวนา”พลังสตรี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทย ภายใต้หัวข้อ สตรีและครอบครัวมั่นคงสังคมเสมอภาค” ณ ห้องพุทธรักษาโรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรี  จังหวัดชุมพร  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร รองประธานคณะกรรมการสตรีภาค (กพสภ.) ภาคใต้  กล่าวว่า   คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรี  จังหวัดชุมพร    มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม  ทุกเทคนิค สามารถไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมสตรีไทยร่วมสืบสารอนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทยใส่ผ้าไทยเป็นวิถีชีวิต และการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดชุมพร ขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร โดยขอรับเงินสนับสนุนโครงการ จากสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชุมพร ประเภทเงินอุดหนุน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์และเผยแพร่ พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาด้าน การออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอ 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำสตรี เพื่อให้เกิดความสามัคคี และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลถึงศักยภาพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4. เพื่อรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม