ชุมพร – แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกัน และแก้ไขภัยพิบัติจังหวัดชุมพร

ชุมพร – แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกัน และแก้ไขภัยพิบัติจังหวัดชุมพร

   วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ขร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มีการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขภัยทุกภัยที่เรียกว่าภัยพิบัติ โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ขร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงนามในคำสั่งแล้ว  ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 3209 /2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ปีองกันและแก้ไขภัยพิบัติจังหวัดชุมพร สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจาก ความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมไทย จากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ภัยสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ตลอดจนภัยจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรัวไหลของสารเคมี และวัตถุอันตราย เป็นต้น จากสถานการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลเพื่อการรับรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหา รวมถึงการป้องกันภัยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ขณะที่จังหวัด ชุมพรเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบภัยข้างต้นมาตลอดหลาย ๆ ปี ที่ผ่านมา จึงพิจารณาเห็นว่าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการรับรู้สู่ประชาชนให้เป็นเอกภาพ ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติจังหวัดชุมพรขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ ปลัดจังหวัดชุมพรประธานคณะอนุกรรมการ  ๑.๒ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร รองประธานคณะอนุกรรมการ ๑.๓ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพรรองประธานคณะอนุกรรมการ ๑.๔ นายสถานีวิทยุ อสมท.ชุมพรรองประธานคณะอนุกรรมการ  ๑.๕ หัวหน้าสถานีวิทยุกองทัพภาคที่ ๔ อนุกรรมการ  ๑.๖ นายกสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ  ๑.๗ นกยกสมาคมนักข่าวจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ  ๑.๘ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดาวใต้นิวส์ อนุกรรมการ ๑.๙ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมืองชุมพร อนุกรรมการ ๑.๑๐ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวชุมพร อนุกรรมการ ๑.๑๑ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หลักเมือง อนุกรรมการ ๑.๑๒ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานขุมหรอนุกรรมการ ๑.๑๓ ประธานชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ ๑.๑๔ บรรณาธิการเพจแจ้งเหตุชุมพรอนุกรรมการ ๑.๑๕ บรรณาธิการเพจข่าวจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ๑.๑๖ นายสุรินทร์ เหล่าภัทรเกษม อนุกรรมการ  ๑.๑๗ นายอนันต์ ชนะแรง อนุกรรมการ ๑.๑๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิราวรรณ เพชรแก้ว อนุกรรมการ ๑.๓๙ นายบระสิทธิ์ ลีนหคุณากร อนุกรรมการ ๑.๒๐ นายจรูญศักดิ์ มั่นคงสกุลชัย อนุกรรมการ ๑.๒๑ นายชูศักดิ์ ตระหง่าน อนุกรรมการ ๑.๒๒ นายธนากร โกศลเมธีบรรณาธิการข่าวสาร ชุมพรออนไลน์นิวส์ อนุกรรมการ ๑.๒๓ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร อนุกรรมการและเลขานุการ ๑.๒๔ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ๑.๒๕ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑.๒๖ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ จัดทำ ออกแบบและรวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยที่จะเกิดขึ้นในห้วงเวลานั้น 1 ได้รับทราบโดยต่อเนื่องและทั่วถึง ๒.๒ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้น 1 ของหน่วยราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนมูลนิ องศ์กรการกุศลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒.๓ ติดตามตรวจสอบการนำเสนอข่าวปลอม ข่าวลวง (Fake News) ในลักษณะที่ก่อให้เกิด ความเสียหาย (หากมี) พร้อมทำการชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอดจนประชาชนทำไปให้เป็น ที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ๒.๔ จัดหาและกำหนดช่องทางการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้เข้าถึงประชาชนผู้ได้รับ ผลกระทบจากภัยและประชาชนทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๒.๕ ติดตามตรวจสอบการขอความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางระบบการช่วยเหลือไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป ๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บริหาร ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในภัยพิบัตินั้น ๆ สั่งการบัญชาการ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 32 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (นายสมพร ปัจฉิมเพ็ขร) รองผู้ว่าราขการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

ข่าวที่น่าติดตาม