สระบุรี/คปภ.จังหวัดสระบุรี พิจารณาคัดเลือกผลงานเพลงและคลิปวิดีโอความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัยของนักเรียนที่ส่งเข้าประกวด (ชมคลิป)

สระบุรี/คปภ.จังหวัดสระบุรี พิจารณาคัดเลือกผลงานเพลงและคลิปวิดีโอความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัยของนักเรียนที่ส่งเข้าประกวด

วันนี้(11 ต.ค.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายนิติรุจน์ จิระสนองสิทธิ์คลังจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัดสินผลงานโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ที่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการประกันภัยรวมถึงทราบหน้าที่พึงปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการประกันภัย โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาในห้องเรียนและการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ทักษาะด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล


นางนวลจันทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.สระบุรี กล่าวว่า โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย จึงถือเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยนำความรู้ด้านการประกันภัยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ข่าวสารประกันภัย ไปสู่ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดในชุมชน ตลอดจนสู่สังคมโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ตระหนักและทราบถึงประโยชน์และความสำคัญของการประกันภัย รวมถึงการเรียกร้องสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกนิสัยให้รักการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการเรียนรู้ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ได้มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงดำเนินกิจกรรมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยในรูปแบบการประกวดผลงานนักเรียน
การตัดสินผลงานมี 2 ประเภท คือ ประเภทรูปแบบเพลง และรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ประเภทรูปแบบเพลง ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค รองชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ประเภทคลิปวิดีโอสั้น ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยผลงานชนะเลิศระดับจังหวัด ทั้ง 2 ประเภท จะส่งเข้าประกวดในระดับภาค ต่อไป

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม