สระบุรี-รับฟังการชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ 2565 (ชมคลิป)

สระบุรี-รับฟังการชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ 2565

 

(11 ต.ค. 64) ที่ห้องประชุมป่าสัก ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ที่มี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานจากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมกันกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงการดำเนินโครงการในระดับจังหวัดในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวเป็นการมุ่งเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เนื่องจากฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา ในแต่ละปีจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับนับแสนคนทั่วประเทศ โดยนักเรียนเหล่านี้ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” เป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากมีการบูรณาการช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” อันจะทำให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม


การดำเนินโครงการดังกล่าวมีขั้นตอนหลักในการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ การประชุมคณะกรรมกาขับเคลื่อนโครงการ การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ฯลฯ ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง และเงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก และเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ การจัดเตรียมตลาดแรงงาน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม