ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!! ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคม

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!! ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 กลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี ระหว่าง 1 พ.ค.-31ส.ค.64 ที่ผ่านมา สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!! ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ได้จนถึง 31 ธ.ค.64