นิพนธ์ ลุย พื้นที่รับน้ำชะอวด นครศรีฯ เตรียมการรับมือฤดูมรสุม พร้อม ผลักดันก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างตำบล/อำเภอ แก้ปัญหาการสัญจรช่วงน้ำหลาก

นิพนธ์ ลุย พื้นที่รับน้ำชะอวด นครศรีฯ เตรียมการรับมือฤดูมรสุม พร้อม ผลักดันก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างตำบล/อำเภอ แก้ปัญหาการสัญจรช่วงน้ำหลาก

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช และตรวจเยี่ยมการทำงานเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2564 ที่บริเวณคลองบางกลม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกอบจ.นครศรีธรรมราช ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายงานปัญหาในพื้นที่

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลำคลองนั้น จัดเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน
ทำให้การไหลเวียนของน้ำไม่สะดวก ซึ่งภายหลังจากดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ โดยพื้นที่อำเภอชะอวดนี้เป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะไหลออกสู่อ่าวไทย ซึ่งจากปัญหาเรื่องสิ่งกีดขวางทางน้ำนั้นได้สร้างปัญหาน้ำเอ่อท่วมพื้นที่ทุกปี พี่น้องในพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปทำสวนปาล์ม กรีดยางได้ ดังนั้น ต้องมีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน

เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามแผนงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อให้การจัดเก็บได้หมดก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ทั้งในส่วนของการขยาย การขุดลอกคูคลอง และหมั่นตรวจสอบคูคลองและลำรางสาธารณะในพื้นที่ หากพบว่ามีผักตบชวา ขยะ และวัชพืช ก็จะเร่งเข้าไปดำเนินการจัดเก็บซ้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมทั้งการพร่องน้ำในคูคลองและอ่างเก็บน้ำให้มีที่ว่างพอสำหรับการรับน้ำหลาก นอกจากนี้ยังให้มีการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เช่น รถสูบน้ำ ตลอดจนการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที

สำหรับ คลองบางกลมนี้มีความยาวประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยกรมชลประทานแล้ว

จากนั้นนายนิพนธ์ รมช.มหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่เพื่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานเชื่อม
ระหว่างหมู่ที่ 4 ตำบลชะอวด กับ หมู่ที่ 7 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายนิพนธ์ กล่าวว่า สะพานนี้อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเคร็งและตำบลชะอวด ของอำเภอชะอวดซึ่งเชื่อมต่อไปยังอำเภอเชียรใหญ่ของจังหวัดนครศรีฯได้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นคือในฤดูน้ำหลากพี่น้องประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ และเด็กนักเรียนก็ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ และเกิดปัญหาทุกครั้งเมื่อเข้าฤดูน้ำหลาก ซึ่งตนได้รับการร้องขอเพื่อแก้ไขปัญหาจึงมีการลงพื้นที่ในวันนี้สำหรับสะพานแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท โดยกรมทางหลวงชนบทมีการเสนอขอใช้งบประมาณเพื่อก่อสร้างในจำนวนเงิน 25 ล้านบาท และในส่วนของถนนเชื่อมสะพานนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะมาสำรวจออกแบบและขยายถนนเพิ่มเติม รวมทั้งจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการพิจารณาจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

////

ข่าวที่น่าติดตาม