พัทลุง-ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นำสื่อลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดพัทลุง รองรับการเปิดเมืองพัทลุง วันที่ 15 ตค 2564 ตามนโยบายทางรัฐบาล

พัทลุง-ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นำสื่อลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดพัทลุง รองรับการเปิดเมืองพัทลุง วันที่ 15 ตค 2564 ตามนโยบายทางรัฐบาล

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวผ่านผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ เสน่ห์เมืองใต้ประทับใจเมืองลุง ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ เปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นางจริยา จันทร์ดำ นายอำเภอศรีนครินทร์ ลงพื้นที่ ณ สวนลุงนวย นำสื่อมวลชนจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดพัทลุง กิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว ผ่านผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ เสน่ห์เมืองใต้ประทับใจเมืองลุงเพื่อรองรับการเปิดเมืองพัทลุง วันที่ 15 ตค 2564 ตามนโยบายทางรัฐบาล

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ กล่าวว่า จังหวัดพัทลุง เรากำหนดการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยก่อน ในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ ตามนโยบายของรัฐบาล แต่ไม่ได้เปิดทั้งจังหวัด เราเปิดแค่ 3 อำเภอ ที่มีความพร้อมได้แก่ อำเภอป่าบอน พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำป่าบอน อำเภอควนขนุน ที่แหล่งท่องเที่ยวนาโปแก่ , วัดเขาอ้อ และอำเภอศรีนครินทร์ .ในพื้นที่ ต.บ้านนา ม.1-12 , ต.ลำสินธ์ ม.1-9 , ต.ชุมพล ม.10 , ต.อ่างทอง ม.4-5 อำเภอที่ยังไม่สามารถเปิดได้ คือ อ.ป่าพะยอม อ.กงหรา อ.ตะโหมด อ.เมืองพัทลุง อ.ปากพะยูน อ.บางแก้ว อ.เขาชัยสน และ อ.ศรีบรรพต
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ต้องทำตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว และรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น

ข่าวที่น่าติดตาม