ชุมพร – เปิดอาคารมากน้ำใจ (หลวงปู่บุญมี วัดพรุใหญ่)อาคารตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 โรงพยาบาลปะทิว

ชุมพร – เปิดอาคารมากน้ำใจ (หลวงปู่บุญมี วัดพรุใหญ่)อาคารตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 โรงพยาบาลปะทิว

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น นพ.อนุ ทองแดงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดอาคารตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 โรงพยาบาลปะทิว อาคารมากน้ำใจ (หลวงปู่บุญมี วัดพรุใหญ่) พร้อมกับ พญ.นพมาศ ธนะไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปะทิวตำบลบางสน  ตำบลทะเลทรัพย์ ตำบลชุมโค  ตำบลสะพลี  ท่านกำนันตำบลบางสน ผู้ใหญ่บ้าน  คณะ อสม.และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปะทิว ร่วมเปิดป้ายอาคารมากน้ำใจ (หลวงปู่บุญมี วัดพรุใหญ่)  ที่หลวงพ่อบุญมี (พระครูสถิตญาณปยุต) เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ และผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อจัดสร้างอาคารตรวจคัดกรองโรคโควิด  19  ส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลปะทิวในวันนี้

พญ.นพมาศ ธนะไชย กล่าวว่า โรงพยาบาลปะทิว เป็นหน่วยบริการที่มีทรัพยากรที่จำกัดทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ ในช่วงที่ มีการระบาดของโรคโควิด-1 9เป็นช่วงที่ ทางโรงพยาบาลต้องรับภาระงานมากขึ้น คือให้บริการตรวจคัดกรองผู้ที่มี ความเสี่ยง การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่การเตรียมสถานที่รองรับ จากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นที่ตระหนักของชุมชนได้เข้ามาให้กำลังใจบุคคลากรและบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ อย่าง ต่อเนื่อง และเมื่อหลวงพ่อบุญมี (พระครูสถิตญาณปยุต) เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ และคณะศิษยานุศิษย์ ได้เข้ามาเยี่ยม ให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปะทิว เมื่อวันที่26 สิงหาคม2564 ได้ทราบว่าโรงพยาบาลปะทิว ยังขาดอาคารที่ ให้บริการจุดฉีดวัคซีน และอาคารที่ใช้ให้บริการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 มีความต้องการใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อแยกมิให้ผู้ มารับบริการโควิด-19อยู่รวมกับผู้ป่วยทั่วไป จึงได้เมตตามอบเต็นท์โดมจำนวน 3 หลังสำหรับจุดฉีดวัคซีนโควิด และ รับเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารตรวจคัดกรองโรคโควิด-1 9ให้โรงพยาบาลปะทิว โดยปรึกษากับกำนันตำบลบางสน ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนแกนนำชุมชน ในการหางบประมาณสร้างอาคาร โดยเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อสร้างอาคาร และได้ ทำพิธียกเสาร์เอก ในวันที่ 3 กันยายน 2564 และทำการก่อสร้างอาคารโดย บจก.พีเอส.คอนสตรัคชั่นแอนด์เทรดดิ้ง แล้วเสร็จและทำการส่งมอบงานในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 รวมเป็นเวลา 1 เดือนในการก่อสร้าง คิดเป็นค่าใช้จ่ายใน การก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน 690,000 (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ในการนี้ทางบริษัท คิดเงินเพียงแค่ 550,000 (ห้า แสนห้าหมื่นบาท)เท่านั้น เงินที่เหลือ ช่วยบริจาคสบทบทุนต่อเติมสร้างห้องน้ำผู้พิการในบริเวณ ห้องน้ำผู้มารับ บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ที่พระครูสังฆรักษ์ ชัยรัตน์ เจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ได้เมตตาสร้างไว้ให้ เป็นจำนวน เงิน 45,000 (สี่หมื่นห้าพันบาท) สมทบสร้างศูนย์หัวใจ พัฒนาระบบห้องผ่าตัดระบบสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 25,000 (สองหมื่นหาพันบาท) และสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัด เขาวงศ์จำนวน 25,000(สองหมื่นหาพันบาท อีกบางส่วนที่เหลือใช้ในงานฉีดวัคซีนโควิด-19โรงพยาบาลปะทิว

นพ.อนุ ทองแดง เปิดเผยว่า  กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธี จากการกล่าวรายงานของ เปิดอาคารตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โรงพยาบาลปะทิว ในวันนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว ถึงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ ได้เห็นถึงความ สวยงามของน้ำใจไมตรีอันดีงาม ของทุกท่านที่มีจิตใจอันเป็นกุศล ที่ได้ร่วมบริจาคกำลังทรัพย์ กำลังกายกำลังใจในครั้งนี้ เพื่อสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลปะทิว โดยมีท่านพระครูสถิตญาปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ เป็นเจ้าภาพใหญ่ แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ด้านสังคมและ เศรษฐกิจกำลังตกต่ำอย่างถึงที่สุด จากการระบาดของโรคโควิด-19 กระผมรู้สึกชื่นชมยินดีเป็น อย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความพร้อมของอาคารสถานที่  เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรวมถึงสามารถให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ ให้มีความความสะดวกสบาย ได้ประโยชน์สูงสุด สมดังชื่ออาคารว่า “อาคารมากน้ำใจ” ในโอกาสนี้ ขอให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดสิ่งดีดีขึ้นที่นี่ โดยเฉพาะอาคารแห่งนี้ ที่จะเป็นสถานที่ สำหรับใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ในการคัดกรองความเสี่ยงผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดจนงานส่งเสริม ป้องกัน รักษาโรคแบบบูรณาการ ต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514