เชียงใหม่-ศูนย์บริการพยาบาล มช. มอบประกาศนียบัตรอบรมบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 13 New Normal

เชียงใหม่-ศูนย์บริการพยาบาล มช. มอบประกาศนียบัตรอบรมบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 13 New Normal

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 13 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี ประธานบริหารหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล และ คุณสมพร เลิศวิริยเสถียร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง กล่าวแสดงความยินดี ผ่าน Zoom Meeting

การจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางในลักษณะ Outreach Program เป็นการจัดอบรมที่เอื้อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าถึงบริการวิชาการและการพัฒนาด้านวิชาการได้สะดวกมากขึ้น ลดเวลาในการเดินทาง และ สามารถเข้าอบรมได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานประจำ ซึ่งหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการพยาบาล รุ่นที่ 13 (Outreach Program) นับเป็นหลักสูตรนำร่องที่ไปจัด ณ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 4 ตุลาคม 2564 (วันเสาร์และวันอาทิตย์) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 39 คน


พัฒนชัย /เชียงใหม่