เชียงใหม่-นศ. พยาบาลชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เชียงใหม่-นศ. พยาบาลชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี กับนายวรรธนัย ทิพย์ไพร่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

ด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรรหา และพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น


จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนทั่วไป

ทั้งนี้ การคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 คณะกรรมการ ได้ดำเนินการสรรหา และพิจารณาคัดเลือก จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ เด็กและเยาวชนดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน และกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น

โดยนายวรรธนัย ทิพย์ไพร่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 รหัสประจำตัว 641215030 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือก รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่