ลำพูน – มุ่งใช้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น

จังหวัดลำพูนมุ่งใช้มาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างความปลอดภัย เพื่อลดการอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

 

วันนี้(23 ก.ย. 64) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ร่วมประชุมและรับมอบนโยบายจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทย ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบ Zoom พร้อมทั้งได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2564 เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)จังหวัดลำพูน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเป้าหมายการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2565 จำนวนอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 5 เทียบกับ ปี พ.ศ.2564 (ไม่เกิน 629 ครั้ง) ผู้บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับ ปี พ.ศ.2564 (ไม่เกิน 640 คน) และอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า 23 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน (ประชาการ 404,560 คน ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 92 คน) นั้น จากสถิติจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและเกินค่าเป้าหมายตามแผนฯ

ในส่วนของสถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ข้อมูลจากระบบ E-Report ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – เดือนสิงหาคม 2564 มี จำนวนการอุบัติเหตุ 691 ครั้ง, ในส่วนผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 702 คน , ในส่วนของผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 145 คน
สำหรับมาตรการและข้อเสนอแนะการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย


1. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง มีการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ และจับกุมลงโทษผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกำหนด, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ถือเป็นปัจจัยหลักในการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิต 2. ปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกนิรภัย
3. ด้านวิศวกรรมจราจรและสิ่งแวดล้อม ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายเตือนง่วงจอดพัก บนถนนทางตรงระยะยาว

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน