นราธิวาส-เทศบาลเมืองนราธิวาส เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบบริเวณหาดนราทัศน์

นราธิวาส-เทศบาลเมืองนราธิวาส เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบบริเวณหาดนราทัศน์

 

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เร่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบบริเวณหาดนราทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ในช่วงระยะเวลาที่ยังปิดหาด ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสอยู่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจุดแรกเทศบาลจะขอคืนพื้นที่บริเวณปากอ่าวริมคันหินแม่น้ำบางนรา ซึ่งเดิมนั้นบริเวณนี้จะมีผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ปลูกสร้างเพิงจำหน่ายสินค้า เป็นลักษณะสิ่งปลูกสร้างถาวร ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของหาดนราทัศน์

ดังนั้นเทศบาลจึงได้กำหนดแนวทางการปรับปรุง โดยออกประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และมาตรา 41,42 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ผู้ประกอบการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและจัดเก็บสินค้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากพื้นที่ และห้ามวางจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง สำหรับแนวทางในการปรับปรุงนั้น นายไพซอล อาแว ได้กล่าวว่า จะปรับพื้นที่บริเวณดังกล่าวทั้งหมดให้เป็นสนามหญ้าสีเขียวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจใต้ร่มต้นสนที่ปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ

ทั้งยังได้ชมทัศนียภาพริมแม่น้ำบางนราที่สวยงาม นับเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวหาดนราทัศน์ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หาดนราทัศน์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ให้กลับมาสวยงามอย่างเช่นในอดีต….ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยอีกจุดหนึ่งที่จะดำเนินการไปพร้อมๆ กัน คือบริเวณรอบสระน้ำและศาลากลางน้ำ ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของขยะทั้งบริเวณรอบสระและในสระน้ำ นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรี จึงได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงอันดับแรกก่อนโดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาด หลังจากนั้นก็จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบในจุดอื่นๆ ต่อไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ คือ เปลี่ยนเมืองนราให้ดีขึ้น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส