นราธิวาส-สภาสันติสุขบาเระใต้ นราธิวาส ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านฯ ของ ศอ.บต. ภายใต้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เน้นเกิดประโยชน์สูงสุด

นราธิวาส-สภาสันติสุขบาเระใต้ นราธิวาส ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านฯ ของ ศอ.บต. ภายใต้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เน้นเกิดประโยชน์สูงสุด

 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชนและตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่ ศอ.บต. ขับเคลื่อนผ่านการพิจารณาของสภาสันติสุขตำบล ซึ่งมีการทำงานในรูปแบบของคณะทำงานจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และภาคประชาชน โดยร่วมกันพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ในแต่ละชุมชนบนพื้นฐานการแก้ไขปัญหาจำเป็นเร่งด่วนในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการดำเนินโครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็นการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 400 กลุ่ม ด้านสังคม 50 กิจกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 18 กิจกรรม ในพื้นที่ 282 ตำบล ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

กิจกรรมสนับสนุนเครื่องใช้จำเป็นให้กับกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันโรคกลุ่มเปราะบาง และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพย่านลิเภาเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชนและตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผ่านการนำเสนอจากสภาสันติสุขตำบลบาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ( กปพ.) นำโดย นางสาวธันยาภรณ์ หทัยพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กปพ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง กองส่งเสริมและสนับสนุน งานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.) ลงพื้นที่ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมที่สภาสันติสุขตำบลบาเระใต้เสนอขอรับการสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ฯ

นางยาเร๊าะ ตีราฆอ อายุ 65 ปี ผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกเป็น 1 ในผู้ป่วยที่ได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการรักษา จากสภาสันติสุขตำบลบาเระใต้ อาทิ Walker ฝึกเดิน เบาะนอนลมช่วยไม่ให้เกิดแผลกดทับ โดยมี นางสาวสันลมา ตีราฆอ ลูกสาว ที่คอยดูแลมารดา เล่าถึงอาการของมารดาว่าหลังมารดาได้รับการกายภาพบำบัด และได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาตัวนั้น มารดาก็สามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถลุกขึ้นนั่งได้บ้าง ยกแขนขาได้ กินข้าวเองได้ และสามารถเดินช้าๆในระยะสั้นๆได้ ซึ่งครอบครัวต้องขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพราะไม่เพียงเป็นการช่วยผู้ป่วยเท่านั้น แต่รวมไปถึงการช่วยเหลือคนในครอบครัวด้วย และในวันเดียวกันคณะได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์ศิลปาชีพย่านลิเภา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯผ่านการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลบาเระใต้ เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบที่จัดทำผลิตภัณฑ์ซึ่งที่ผ่านมาขาดแคลนวัตถุดิบ จึงส่งผลให้สมาชิกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนื่องจากจะต้องออกไปหา จากพื้นที่อื่น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มในการจัดหาวัตถุดิบยากยิ่งขึ้นและมีราคาสูง จึงขอให้ทางสภาฯเข้ามาสนับสนุนจัดซื้อวัตถุดิบดังกล่าว โดยหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบการทำผลิตภัณฑ์จาก ศอ.บต. ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก และมีรายได้หมุนเวียนในกลุ่มที่เพียงพอ

ด้านนายมูฮำหมัด สาและ กำนัน ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ 1 ใน คณะกรรมการสภาสันติสุขตำบลบาเระใต้ กล่าวว่า การขับเคลื่อนกระบวนการสภาสันติสุขตำบลบาเระใต้นั้น เป็นการดำเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในเรื่องสุขภาพของประชาชนในชุมชนมีทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นแม่ข่ายหลักเข้ามาดูแล โดยเฉพาะกิจกรรมสนับสนุนเครื่องใช้จำเป็นให้กับกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันโรคกลุ่มเปราะบาง ที่เสนอผ่าน สภาสันติสุขตำบล ถือเป็นจุดเด่นของตำบลบาเระใต้อย่างมากเพราะลักษณะการจัดทำโครงการไม่ได้จัดทำโครงการเชิงเดี่ยว มีการติดตาม และให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ของ ต.บาแระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นั้น ถือเป็นอีก 1 พื้นที่ต้นแบบของกระบวนการจัดการที่มีการขับเคลื่อนโดยสภาสันติสุขตำบลอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถนำเสนอความต้องการ ของประชาชนและมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ มีการบูรณาการดำเนินงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาและดำเนินการตามความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ได้ ซึ่งท้ายที่สุดประชาชนในพื้นที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุข ตลอดจนการศึกษา

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม