เชียงใหม่-อบจ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2564 รางวัลที่ 1 ประเภทโดดเด่น (ชมคลิป)

เชียงใหม่-อบจ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2564 รางวัลที่ 1 ประเภทโดดเด่น

 

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน และนโยบาย ที่จะดำเนินงานต่อไป พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วน ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเอกชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่ได้รับโอกาสให้เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน ในฐานะผู้บริหารองค์กรอันทรงเกียรติแห่งนี้ ร่วมกับคณะผู้บริหารตลอดจนคณะที่ปรึกษาทุกท่าน โดยมีสัญญาประชาคมเป็นคำแถลงนโยบาย
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ใน 8 ด้าน เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญที่สุดคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

รู้สึกยินดี และภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่การปฏิบัติราชการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดความคุ้มค่า ยังประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนในวงกว้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กระนั้นก็ตาม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ก็มุ่งมั่น ทุ่มเททุกสรรพกำลังปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนด้วยดีเสมอมา  ดังคำแถลงนโยบายฯ ที่ว่า “จะนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้เพื่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และมีความสุจริตโปร่งใสในทุกขั้นตอน”

และในปีนี้ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยกย่องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2564 รางวัลที่ 1 ประเภทโดดเด่น ซึ่งได้รับเงินรางวัล มูลค่า 3,500,00 บาท นับเป็นรางวัลของความมุ่งมั่นของการปฏิบัติราชการและผลสำเร็จของภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส่งผล ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสืบไป

ภายในงานนิทรรศการการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ที่ว่า “จะนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้เพื่อการบริหารงานให้ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และมีความสุจริตโปร่งใสในทุกขั้นตอน”ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง สังคม สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

พัฒนชัย/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม