เชียงใหม่-ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดในเขตอารยธรรมล้านนา ตื่นตัว เตรียมความพร้อมขอรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว SHA SHA+

เชียงใหม่-ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดในเขตอารยธรรมล้านนา ตื่นตัว เตรียมความพร้อมขอรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว SHA SHA+ พร้อมจัดทำ VDO SOP เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างคึกคัก กว่า 400 กิจการ

 

ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “SOP SHA Clinic” ทำอย่างไร ในการยื่นขอมาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นการดำเนินการในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดยความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และสมาคมผู้ประกอบการต่างๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมภัตตาคารร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์  ชมรมนวดไทยล้านนา ชมรมรถเช่าเชียงใหม่ ผู้แทนจากท่องเที่ยวชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มอารยธรรมล้านนา ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพะเยา

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการที่มีความรู้การให้บริการตามมาตรฐาน SOP (Standard Operation Procedure) สร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ เรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยว ขับเคลื่อนแผนงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อเตรียมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการที่เข้าร่วม คือ ผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร สถานบันเทิง ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ ผู้ประกอบการด้านนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านสุขภาพและความงาม ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าของที่ระลึก ร้านค้าอื่นๆ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน  ผู้ให้บริการยานพาหนะ ผู้ประกอบการด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว   และบริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ  ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 400 ราย

ภายหลังจากการจัดกิจกรรมอบรมแล้ว ยังจะมีการดำเนินการต่อยอดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในสถานประกอบการต่าง ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA SHA+ โดยเน้นให้มีการจัดทำ VDO เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการ หรือ SOP ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ภายใต้แนวคิด “แอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ปลอดภัยชัวร์”   และ“แอ่วเหนือ ม่วนใจ๋ ปลอดภัยชัวร์” (ในกลุ่มอารยธรรมล้านนา)โดยสามารถติดตามกิจกรรมในสื่อต่างๆ ต่อไป

วิภาดา / เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม