เชียงใหม่-ศูนย์บริการพยาบาล มช. มอบประกาศนียบัตรอบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 16

เชียงใหม่-ศูนย์บริการพยาบาล มช. มอบประกาศนียบัตรอบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 16

 

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 16 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดและแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาลและประธานบริหารหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ทำให้การจัดอบรมในครั้งนี้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและแบ่งการอบรมเป็น 2 ระยะ โดย ระยะที่ 1 เป็นการบรรยายออนไลน์ผ่าน Zoom ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-14 มีนาคม 2564 และระยะที่ 2 ฝึกปฏิบัติ ณ หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2564 รวมระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ และ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 30 เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal precaution for COVID-19) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทางศูนย์บริการพยาบาลจึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมในครั้งนี้ในรูปแบบออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรก


พัฒนชัย/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม