ชุมพร – เปิดตัวผู้สมัคร “พรรคยุทธศาสตร์ชาติ”พร้อมทั้ง 4 เขต

ชุมพร – เปิดตัวผู้สมัคร “พรรคยุทธศาสตร์ชาติ”พร้อมทั้ง 4 เขต

พรรคยุทธศาสตร์ชาติ  ชู 3 นโยบายหลัก หนุนเยาวชนอายุ 16 ปีให้มีสิทธิเลือกตั้ง เพิ่มเบี้ยคนชรา ตั้งกองทุนช่วยแรงงาน มั่นใจจุดยืนช่วยประเทศฝ่าวิกฤติ

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น.ที่ร้านอาหาร หยบดม ถนนสหกรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร นายจตุรวิทย์ กาละมิตร์ เลขาธิการพรรคยุทธศาสตร์ชาติพร้อมกับ ดร.อารีวัฒน์ นวลปาน รองหัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติ นำว่าที่ผู้สมัคร สส.ทั้ง 4 เขตเปิดตัว และนโยบายหลักของพรรคยุทธศาสตร์ชาติ   1 นายนิคม จินาอ่อน ผู้สมัคร สส.เขต 1  2นายเกษม บุญชนะ ผู้สมัคร สส. เขต 2  3 นายสุรพล เมฆนิติ ผู้สมัคร สส.เขต 3  4 นายจิณณาวัฒน์ สินลอย ผู้สมัคร สส. เขต 4

นายจตุรวิทย์ กาละมิตร์ กล่าวว่า พรรคยุทธศาสตร์ชาติ  ชู 3 นโยบายหลัก หนุนเยาวชนอายุ 16 ปีให้มีสิทธิเลือกตั้ง เพิ่มเบี้ยคนชรา ตั้งกองทุนช่วยแรงงาน มั่นใจจุดยืนช่วยประเทศฝ่าวิกฤติ พรรคยุทธศาสตร์ชาติ มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน โดยมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และให้รัฐธรรมนูญคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศชาติบ้านเมือง อย่างไรก็ตาม ทางพรรคยุทธศาสตร์ชาติจะขอเข้าร่วมพรรครัฐบาลอย่างเดียวอีกทั้งทางพรรคยังต่อต้านการรัฐประหารและยึดอำนาจทุกรูปแบบ เนื่องจากขัดต่อกฎหมาย และการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้การเมืองถอยหลังเข้าคลอง ประเทศชาติบ้านเมืองไม่สามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ เศรษฐกิจได้รับความเสียหาย ประชาชนมีความเป็นอยู่ยากจน

ทั้งนี้ พรรคยุทธศาสตร์ชาติ มีนโยบายที่จะผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเราต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด โดยเฉพาะเยาวชนของชาติได้เรียนรู้การเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยก็จะส่งผลให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป สังเกตได้จากปัจจุบันมีกลุ่มเยาวชนจำนวนมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้นนโยบายหลักของพรรคจึงพร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนเหล่านี้ให้มีสิทธิมีเสียงตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งกลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะผลักดันให้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมที่ 600-1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 3,600 บาทต่อเดือน เนื่องด้วยมองว่าเบี้ยยังชีพเดิมนั้นไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบหรือแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยสูง จึงไม่พ้นกับดักความยากจน ฉะนั้น พรรคยุทธศาสตร์ชาติ มีนโยบายผลักดันให้เกิดการตั้งกองทุนแรงงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างโรงงาน เป็นต้น สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง เพื่อนำไปประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ที่มั่นคงขึ้น เชื่อมั่นว่าถ้าสามารถก่อตั้งกองทุนแรงงานได้สำเร็จจะช่วยกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้ไม่ต่ำกว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศ “พรรคยุทธศาสตร์ชาติยังมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ วันนี้เราต้องมองไปข้างหน้า และต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารประเทศ ซึ่งผมในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายหลักๆ ทั้ง 3 ด้านของพรรคให้เป็นรูปธรรมต่อไป เพราะเชื่อว่าทั้ง 3 เสาหลักนี้ต้องไปด้วยกันประเทศชาติถึงจะไปรอด

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม