ลำปาง-ผบ.มทบ.32 เยี่ยมให้กำลังใจ/มอบสิ่งของ พร้อมหนุนเสริมอนุรักษ์ป่า บ้านต้นต้อง

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 เยี่ยมให้กำลังใจ/มอบสิ่งของ พร้อมหนุนเสริมอนุรักษ์ป่า บ้านต้นต้อง

 

“น้ำป่าต้องควรอยู่กับป่า ผสานกำลังร่วมอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มี ให้สมบูรณ์คงอยู่ในพื้นที่ตลอดไป” ในห้วงปัจจุบันยังคงเป็นฤดูฝน สิ่งสำคัญคือการเก็บน้ำฝนให้คงอยู่ในธรรมชาติ ”น้ำป่าต้องควรอยู่กับป่า” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ให้คงสมบูรณ์คงอยู่ตราบนานเท่านาน ทั้งเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวางเกิดความสมดุลทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยนั้น มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 เล็งเห็นความสำคัญของการเก็บกักน้ำไว้ให้คงอยู่ในผืนป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในป่าชุมชน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย, บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และประชาชนบ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประมาณ 60 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยพื้นที่ป่าชุมชนบ้านต้นต้องพร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นมะขามป้อมเสริมในพื้นที่สร้างฝายดังกล่าวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เมื่อเวลา 11.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ/มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งร่วมสร้างฝาย ปลูกป่า และร่วมรับประทานอาหารกลางวันในพื้นที่จัดกิจกรรมฯ ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมใช้ศักยภาพของหน่วยในยามปกติมาช่วยเสริมส่วนราชการพลเรือนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน