#สุรินทร์#หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ประกอบพิธีพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมคลิป)

#สุรินทร์#หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ประกอบพิธีพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์ 229 หมู่ที่ 4 บ้านแสรโบราณ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พันเอกวีระยุทธ์ รักศิลป์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ให้เกษตรกรได้มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกช ด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เพื่อพระราชทาน นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับบุคลากรศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาหาร ลดรายจ่าย รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้ ด้านเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปฝึกทักษะอบรมกระตุ้นพัฒนาการ เด็กพิการทางสติปัญญาต่อไป

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักที่จะมอบในวันนี้จำนวน 10 ชุด ซึ่งผลิตจาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ บุคลากรศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 ราย ประกอบไปด้วย 1.นายภูมิศักดา แสนแก้วใส ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพฯ 2.นายก้องพบ ชนะดี ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 3.นางสาวนัฐสินี พยุงเกษม ตำแหน่ง ครูผู้ปฏิบัติการสอน 4.นางสาวกมลวรรณ คูณสว่าง ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 5.นางสาวมาริษา ใจกล้า ตำแหน่ง ครูใหญ่ 6.นางสาววรรณภา วิชายิ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ปฏิบัติการสอน

7.นางคำภา ธิประโชติ ตำแหน่ง พนักงาน 8.นางสาวภูสุดา ปัญญาดี ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 9.นางพรรณิการ์ ตรงเที่ยง ตำแหน่ง พนักงาน 10.นางธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ตำแหน่ง รองประธานศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพฯ เพื่อนำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ไว้รับประทานและนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้ต่อไป โดยมี พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.กฉ.2 พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ รอง ผบ.ฉก.2 พ.อ.อุทัย แฝงกระโทก รอง ผบ.ฉก.2 พ.อ.เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผบ.ฉก.ทพ.26 นายประภาศ ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท ร่วมพิธี

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม