#สุรินทร์# มณฑลทหารบกที่ 25 บูรณาการ เปิดการฝึกซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ชมคลิป)

#สุรินทร์# มณฑลทหารบกที่ 25 บูรณาการ เปิดการฝึกซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พันเอกรุจหาญ รุจธารจรูญ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 25 กล่าวรายงาน ซึ่ง กองทัพบก ได้อนุมัติให้หน่วยดำเนินการฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน ระดับมณฑลทหารบก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพกำลังพล ให้เข้าใจระบบการควบคุมบังคับบัญชา ขอบเขตความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ แนวโน้มทิศทางและระดับความรุนแรง พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 25 จึงจัดให้มีการฝึกซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกจากหน่วยงานภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งทหาร พลเรือนและภาคประชาชน จำนวน 60 นาย ประกอบไปด้วย มณฑลทหารบกที่ 25 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ทำการฝึก 3 ส่วนหลักได้แก่

ส่วนบังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการ และส่วนสนับสนุน ด้วยวิธีการแก้ปัญหาบนโต๊ะหรือในที่บังคับการ การฝึก 3 สถานีได้แก่ สถานีหลักการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน(CPR) สถานีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นและการดับเพลิง และสถานีปฏิบัติการพายเรือ การใช้เครื่องยนต์ การช่วยเหลือคนจมน้ำ และจัดให้มีการตรวจความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือและการฝึกบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ