วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ. ทำชุดปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ส่งให้ นศ.ถึงบ้าน เรียนออนไลน์ได้ฝึกปฎิบัติ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาชุดปฎิบัติการฮาร์ดแวร์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฎิบัติ เช่นเดียวกับมาเรียนในห้องปฎิบัติการของคณะ พร้อมจัดส่งถึงบ้าน “ฝึกปฏิบัติ หัดทดลอง ส่งของถึงบ้าน ต้านภายโควิด”

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ ประธานหลักสูตร และบุคลากรของวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ร่วมจัดกิจกรรมส่งชุดทดลองปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ให้แก่นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 210 ชุด ราคาชุดละ 1,400 บาท รวมมูลค่า  294,000 บาท (ถ้าจัดซื้อโดยทั่วไปราคาชุดละ 2,500 – 5,000 บาท) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์จากบ้านได้ สนับสนุนให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์จากบ้านในยุคโรคระบาดโควิด 19 ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การพัฒนาชุดปฏิบัติการดังกล่าวนำทีมโดย ผศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ ประธานหลักสูตร คุณอนุชา รัตนะช่างอิเล็กทรอนิกส์   ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์   คุณไพบูลย์ บุญถวิล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์  และ คุณอนันต์ นิลโกสีย์ ช่างไฟฟ้า

ผศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า ได้ประชุมคณาจารย์ที่สอนด้านฮาร์ดแวร์  เห็นควรที่จะจัดส่งอุปกรณ์ให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติที่บ้าน จึงได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564   โดยพัฒนาอุปกรณ์พัฒนาให้เล็กลง มีประสิทธิภาพเท่ากับการมาฝึกปฎิบัติที่คณะ บุคคลกรของสาขาวิชาร่วมใจผลิตและส่งมอบให้นักศึกษาอย่างมุ่งมั่นและหวังว่าการเรียนในยุคออนไลน์นี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้เราเรียนออนไลน์ 100%  ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากร ที่ดำเนินส่งเสริมการฝึกปฎิบัติของนักศึกษาเพื่อให้มีทักษะฝึกปฎิบัติด้านฮาร์ดแวร์ ขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ขอให้กำลังใจให้ดำเนินลักษณะอย่างนี้ต่อไป

บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้มีการออกแบบ คิดค้น และผลิตชุดปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ให้มีขนาดเล็ก และรองรับการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้แก่ ชุดปฏิบัติการ Digital Experiment Board และ ชุดปฏิบัติการ FPGA Development Board ตามลำดับ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ครบตามเนื้อหาของหลักสูตร

ชุดปฏิบัติการ Digital Experiment Board รองรับรายวิชาปฏิบัติการ 240-202 Computer Engineering Hardware Laboratory I ซึ่งประกอบด้วย 9 หัวข้อด้านอิเล็กทรอนิค ได้แก่ Circuit Simulator, PCB design I, PCB design II, Clock Generator, Transistor Amplifier, NodeMCU Wi-Fi Connection, Intro to Electronic Measurement, Intro to Arduino, Analog interfacing และ RC Servo ตามลำดับ
ชุดปฏิบัติการ FPGA Development Board รองรับรายวิชาปฏิบัติการ 240-301 Advanced Computer Engineering Laboratory I ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อปฏิบัติการด้าน FPGA ได้แก่ Introduction to FPGA design using Verilog, Stop Watch, Easy Sound Generator และ Music Box using FPGA

ข่าวที่น่าติดตาม