ชุมพร – การประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1

ชุมพร – การประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1

การประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ. 4012 บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหินสามก้อน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 ณ ห้องประชุมเรือจักรีนฤเบศร ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายสุริยา น้ำเงิน โยธาธิการและผังเมืองมาเป็นประธานเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พร้อมกับ คุณชัชชัย อภินันทิตยา วิศวกรโครงการ  พ.ต.ท.วิชัย จำปา รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สภ.ปากน้ำหลังสวน หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน บริษัทที่ปรึกษา และประชาชนทุกท่าน จำนวน 20 ท่าน

นายสุริยา น้ำเงิน  กล่าวว่า กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์และการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ. 4012 บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหินสามก้อน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
เป็นระยะทางยาวกว่า 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด เป็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จำนวน 17 จังหวัด ความยาว 2,055 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 6 จังหวัด ความยาว 1,093 กิโลเมตร โดยปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่หลากหลาย เช่น เป็นชุมชนที่อยู่อาศัย พื้นที่นันทนาการและการท่องเที่ยว การทำประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น ดังนั้น ชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ดี พื้นที่ชายฝั่งทะเลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้แนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการตกตะกอนทับถมและการกัดเซาะชายฝั่ง โดยในพื้นที่ศึกษาประสบปัญหา
การเป็นบริเวณกว้างและลึกเข้ามาในฝั่ง สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน โดยมีการทิ้งหินบ้างจุดเพื่อบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชั่วคราว

จากรายงานของผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ระบุว่า การดำเนินโครงการต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ แนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้น รวมทั้งนำเสนอข้อมูลทางเลือกการป้องกันชายฝั่งที่เหมาะสม โดยเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือก ข้อดีข้อเสียของทุกทางเลือก พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการในพื้นที่ที่ต้องออกแบบรายละเอียด (Detail design) ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งผมเชื่อมันว่าทุกท่านที่ร่วมอยู่ใน
ที่ประชุมแห่งนี้มีศักยภาพ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้หน่วยงานนำแนวคิดที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นมาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขป้ญหาและเกิดความยั่งยืน

กระผมขอขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้จัดให้มีการประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม ทั้งที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ. 4012 บริเวณหมู่ที่ 4
บ้านหินสามก้อน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขอให้การประชุมในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

คุณชัชชัย อภินันทิตยา กล่าว    เรียน  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดถึงประชาชนที่มีความสนใจ ทุกท่าน การประชุมครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี เนื่องจากทุกท่านได้เห็นความสำคัญของโครงการและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กระผมขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นนี้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมใคร่ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ และขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ให้ความสนใจในโครงการส่งผลให้การประชุมประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ธิติมา โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0623630027

ข่าวที่น่าติดตาม