สุโขทัย-อบจ.สุโขทัยห่วงใยบุคลาการด่านหน้า สนับสนุนอุปกรณ์และชุดPPE แก่กู้ภัย กู้ชีพ ด่านหน้าทุกอำเภอ

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัยห่วงใยบุคลาการด่านหน้า สนับสนุนอุปกรณ์และชุดPPE แก่กู้ภัย กู้ชีพ ด่านหน้าทุกอำเภอ

 

นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ลงพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พร้อมด้วยนายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย สมาชิกสภาฯในพื้นที่ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด อบจ.สุโขทัย ร่วมมอบชุด PPE ให้กับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย บุคลากรด่านหน้าที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อ.ศรีสัชนาลัย เพื่อใช้ในการป้องกันขณะออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย นายไชยา บุญเกิด รองประธานสภา อบจ.สุโขทัย นายสมพัตร เพ็งเพชร นางเนาวรัตน์ ไทรชมภู และนายสานิต รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาอบจ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่มาร่วมรับมอบฯ ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564


จากนั้นได้เดินทางไปยัง อ.ศรีนคร เพื่อมอบชุด PPE ให้กับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย บุคลากรด่านหน้าที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้เสียชีวิต จากโรคโควิด-19 และมอบถุงยังชีพให้กับที่ทำการปกครอง อ.ศรีนคร เพื่อใช้ในสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด State Quarantine ในพื้นที่ โดยมี นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอศรีนคร นายสมาน สาสิงห์ สมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย อ.ศรีนคร และนายแพทย์พงศธร เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมรับมอบฯ ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.ศรีนคร


และนำคณะลงพื้นที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม เพื่อร่วมมอบชุด PPE และให้กำลังใจให้กับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย บุคลากรด่านหน้าที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย / ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และมอบถุงยังชีพให้กับที่ทำการปกครอง อ.ทุ่งเสลี่ยม เพื่อใช้ในสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด State Quarantine ในพื้นที่ โดยมีนายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์ เลขานุการสภา อบจ.สุโขทัย นำสมาชิกสภา อบจ.อ.ทุ่งเสลี่ยม นางกาญจนา สิทธิเทียนชัย สมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย อ.ทุ่งเสลี่ยม นายวสันต์ ขันต้นธง ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทำการรับมอบฯ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการ อ.ทุ่งเสลี่ยม


จากนั้นได้นำคณะมอบวัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติมอาคารเรือนจำให้เป็นโรงพยาบาลสนาม แก่เรือนจำอ.สวรรคโลก เพื่อนำวัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติมอาคารเรือนจำ โครงสร้างเบา ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม แก่เรือนจำ อ.สวรรคโลก ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 369,886 บาท เพื่อรองรับผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 จากเรือนจำ จ.สุโขทัย และเรือนจำ อ.สวรรคโลก เป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในเรือนจำ โดยมีนายฐิติพันธ์ุ มนูจันทรัถ ผู้บัญชาการเรือนจำ อ.สวรรคโลก นางพัทธ์ธีรา โชควรเลิศธนนท์ หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวหนองเรียง อ.สวรรคโลก นำคณะรับมอบ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง อ.สวรรคโลก


และในวันนี้ 3 สิงหาคม 2564 นายก อบจ.สุโขทัยพร้อมคณะได้ทำการมอบชุด PPE ให้กับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย บุคลากรด่านหน้าที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้เสียชีวิต จากโรคโควิด-19 และมอบถุงยังชีพให้กับที่ทำการปกครอง อ.สวรรคโลก เพื่อใช้ในสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด State Quarantine ในพื้นที่ อ.สวรรคโลก โดยมีนายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก นายสุชิน บุตรนามดี นายพิพัฒน์พงษ์ ลิมปะพันธุ์ นายสุเทพ ปานศรี และนางบุญรื่น ชัยวิรัตน์นุกูล สมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย อำเภอสวรรคโลก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้ากู้ภัยในพื้นที่ ร่วมพิธีรับมอบฯ ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย


ในการนี้ นายก อบจ.สุโขทัย ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน มีส่วนสำคัญในการป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อบจ.สุโขทัย จึงสนับสนุนชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด ให้กับบุคลากรด่านหน้าใน จ.สุโขทัย ทั้ง 9 อำเภอ เพื่อใช้สำหรับป้องกันขณะออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

ข่าวที่น่าติดตาม