กระบี่- ร.15 พัน 1 (คลองท่อม) ช่วยอุดหนุนซื้อ เงาะ-มังคุด ชาวสวนกระบี่ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

กระบี่- ร.15 พัน 1 (คลองท่อม) ช่วยอุดหนุนซื้อ เงาะ-มังคุด ชาวสวนกระบี่ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

วันที่ 2 ส.ค. 64 พ.อ.ธนพล นุ้ยสุข ผบ.ร.15 พัน.1 จัดกำลังพลลงพื้นที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่บ้านทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางในพื้นที่ ตามนโยบายของกองทัพบกที่ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และยังส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

โดยให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มศักยภาพทุกรูปแบบ ทั้งนี้หน่วยได้รับซื้อเงาะและมังคุดชนิดละ 500 ก.ก. รวมเป็น 1 ตัน มาแจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรง รวมถึงได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ให้ร่วมผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดต่อครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม