ชุมพร – โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1

ชุมพร – โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1

การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งบ้านบางมั่น ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00น. ณ สำนักสงฆ์นาพญาธรรมมาราม  ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรนายสุริยา น้ำเงิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรพร้อมกับนายยุทธชัย จิตอารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชมพร  นายทรงชัย ชูทิพย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 50 คน

นายทรงชัย ชูทิพย์ กล่าว กระผมขอขอบพระคุณ ท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร (ท่านสุริยา น้ำเงิน) ให้เกียรติมาเป็นประธาน การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ขายฝั่งบ้านบางมั่น ตำบลนาพญา อำเภอหลังสาน จังหวัดชุมพร ในวันนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ ประกอบด้วยบริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ศึกษาตามแนวทางการจัดการชายฝั่งด้วยระบบกลุ่มหาด ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้าน การจัดการชายฝั่งโดยใช้ระบบกลุ่มหาด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางวิศวกรรม สภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้กับชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างบูรณาการและ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความ คิดเห็น ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำโครงการฯ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการ นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการศึกษาโครงการ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการ ประชุม

นายสุริยา น้ำเงิน กล่าว สวัสดี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัทผู้ให้บริการ และประชาชนที่มีความสนใจทุกท่าน ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ระยะที่ 1) พื้นที่ขายฝั่งบ้านบางมั่น ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในนามของจังหวัดชุมพร ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี เป็นอย่างยิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนิน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา จึงได้ดำเนินการออกแบบและ ก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย และวิถีชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการกำหนดแนวทางการ จัดการชายฝั่งโดยใช้ ระบบกลุ่มหาด โดยการแบ่งพื้นที่ชายฝั่งออกเป็นหน่วยย่อยๆ หรือเป็น “กลุ่มหาด” โดยใช้ หัวแหลม หัวเขา หรือปากแม่น้ำ มาเป็นตัวแบ่งขอบเขตของกลุ่มหาด เพื่อให้สามารถดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จากรายงานของผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ระบุว่า การดำเนินงานโครงการ ได้นำเอาแนวคิดการจัดการชายฝั่งด้วย “ระบบกลุ่มหาด” มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา เพื่อให้ เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่ง เป็นไปในลักษณะเชิงพื้นที่หรือในลักษณะระบบกลุ่มหาด จึงได้จัดทำโครงการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 ในพื้นที่ ชายฝั่งบ้านบางมั่น ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตามแนวทางการจัดการ ชายฝั่งด้วยระบบกลุ่มหาดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิด การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการจัดการชายฝั่งโดยใช้ระบบกลุ่มหาดผมขอขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้จัดให้มีการประชุมในวันนี้ และ ขอขอบคุณผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมประชุม บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิด การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่ง บ้านบางมั่น ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขอให้การประชุมในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ

ธิติมา  โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0623630027

 

ข่าวที่น่าติดตาม